Mittwoch, 8. März 2017

Čačak

Čačak, m. v Jugoslávii v Srbsku na f. Záp. Moravě, 38 200 obyv. Prům.

Blackburn

Blackburn [blekbérn], m. ve \elke Británii v sz. Anglii na průplavu Leeds-Liverpool, 14! 800 obyv. Prům. text., stroj., el.tech., pap.; dop. křižovatka. Black Country [blek kantri], č. černá země — území těžby uhlí a těžkého prům. ve stř. Anglii se střediskem v Birminghamu. Prototyp prům. oblasti 19.st. s továrnami a řadovými obytnými domky.

Dienstag, 7. März 2017

Bukurešť

Bukurešť, rumunský Bucure$ti — hl.m. Rumunska ve Valašské nížině, 605 km2. 1.7 mil. obyv. Sídlo ÚV Rumunské KS, Velkého národního shromáždění,

13.st.

13.st., fr. filozof belg. původu; tvůrce na svou dobu pozoruhodného mater.-panteistického systému. Zákl. pojmem jeho filoz. je materia - tvořivá hmotná substance. Názory D. z D. odsouzeny kat. církví a spisy spáleny.

Brooksovo pohoří

Brooksovo pohoří [bruks-], angl. Brooks Range - sev. část Severoamer. Kordiller na Aljašce, nejvyšší Michelson, 28l6mn.m.

Caere

Caere [cé-], dnešní Cerveteri - etruské, později řím. m.; odkryto pohřebiště s estruskými komorovými hrobkami, zdobenými freskami a poly-chromovanými reliéfy s rituálními výjevy, náměty z dějin a náb. představ (např. Regolini-Galassi se sarkofágem, trůnem a jinými předměty): keramika typu bucchero.

Skalár + -j1 +

skalár + -j1 + , mat. zn. div o;

Boussingault

Boussingault [busengo] Jean-Baptisté, 1802— 1887, fr. agrochemik; člen AV, jeden ze zakl. nauky o výživě rostlin. BouŠek Kare!, *1922, č. básník. Jeho lyrika je spjata s rodným krajem pod Orlickými horami a zabírá široký o-kruh témat (sociální, přir., politická, matka, rodný kraj). Hl. sbírky: Ptáci, Ploty, Lámáni chleba, Oživlý betlém. Zvony v lese.

Montag, 6. März 2017

Mednička

Mednička, lid. ozn. pro chlorózu. Bledské jezero, slovinský Bled - alpské ledovcové jezero v Jugoslávii, v Julských Alpách, 501 m n.m., 1,4 km2, hluboké až 31 m.

Bořin

Bořin, *1900 — 1976, vl.jm. Augustin Náčin. sl. básnik, autor obč. lyriky a citlivé poezie lásky a touhy (Básně v próze).

Cementačni prášek

cementačni prášek, tuhá směs. obsahující nauhličujici látku a aktivátory. Slouží k cementování oceli. Cementárny a vápenky a) trust podniků se sídlem v Praze-Radotině. Sdružuje cementárny a vápenky v ČSR. např. Královodvorské cementárny. Hranické cementárny a vápenky, šumavské vápenice, Berounské eternitové závody. Zákl. výr. program: těžba a úprava vápence, výr. cementu, vápna, sádry, osinkocementového zboží aj.; b) trust podniků se sídlem v Trenčíně Sdružuje podniky SSR vyrábějici cement, vápno, vápence a osinkoceraentové výrobky, např. Cementáreft Lietavská Lúčka, Ledecká cementáreň, Stredo-slovenská cementáreň, Azbestocemen-tové závody.

Anurádhapura

Anurádhapura, m. ve Srí Laňce, 36 000 obyv. Zeměd. Hist. metropole sinhál-ských králů, zal. 437 př.n.l. Arch. památky (skalní klášter Isurumunija, dágoby-schránky na ostatky, Thúpá-ráma).

Jtonai

Jtonai [á-] Várno, 1894-1966, fin-■ sochař. Dílo; Památník fmskym ¡¿¡nikám Delaware v USA, Památník ,is levníc tví v Tampere, socha Míru vahti, pomník A. Kiviho, portréty, ,ská torza, akty, medaile. n lá ], nejdelši ř. ve Švýcarsku.

Bella Peter

Bella Peter, 1842 — 1919, pseud. Horal, sl. básník (Piesne zdaleka a iné verše) a překl. ze slovanských liter. (Sienkiewicz).

Sonntag, 5. März 2017

Degas

Degas [-gaj Edgar, 1834—1917, fr. malíř, grafik a sochař; autor psychol. podobizen (Rodina Bellellí), motivů pradlen, scén z divadla, baletu a dostihových závodišť (Před startem) i reál. velkoměstských žánrů; rozpracoval těch. pastelu. Koloristickou malbou, barvou prozářenou světlem, snahou o postiženi okamžiku a bezprostředně nazíranou skutečností se připojil k im-presionistům. zachycoval však nikoli optický dojem, ale tvar a pohyb (tanečnice a ženské akty); autor voskových modelů pro bronzové plastiky. Viz ilustrace str. 460.

Béla III.

Béla III., fl 196, od 1173 uh. král; přijal titul krále haličského (1188), porazil v boji o hegemonii nad Balkánem byz. císařství, obnovil uh. moc nad Dalmácií a ovládl Halič; upevnil ve své říši lat. ritus, ale byl pod silným kult. vlivem Byzance; vrchol raného feud. v Uhrách.

Brandejs Vladimír

Brandejs Vladimír, *1937, č. básník Lyrik spjatý s krajem pod Orlickými horami {Dar žízné, Krajiny vlídnosti). Brandenburg an der Havel [háf-],č. Bra-niboř nad Havolou - m. v NDR v kr. Postupim, 94 200 obyv. Prům. hutni, stroj., hračkářský, odévni, potr.; dop. křižovatka. Středověké hist. jádro m. s památkami (dóm z 12. — 13.st.). Brandes Georg, 1842-1927, dánský pozitivisticky zaměřený lit. historik a estetik. Ideo!, vůdce duchovní emancipace dánského měšťanstva a spole-čenskokritické, antiromantické skandinávské liter. Měl evr. ohlas; byl spjat s rozkvětem reál. ve Skandinávii, měl vliv na Ibsena, Bjdrnsona, Strind-berga aj. Hl. dílo: Hlavni literární proudy 19. století.

Dolná Saliby

Dolná Saliby, zeměd. obec v Západosl. kr., okr, Galanta, na Dudváhu, 2188 obyvatel.

BouJder Dam

BouJder Dam [bouldr dem] viz Hoover Dam.

Ámirovci

Ámirovci, arab. dyn. ve Španělsku (1021-85) s hl.m. Valencii. Á. vedli války s ostatními muslimskými státy na Pyrenejském poloostrově a s Kastilií.

Samstag, 4. März 2017

B. plošné

b. plošné, perličkové a kilové. B.

Becker

Becker [bek-] Johann Philipp, 1809 až 1886, něm. revolucionář; za rev. 1848 až 1849 bojoval v Bádensku, pak organizátor něm. sekce I. internacionály ve Švýcarsku.

Březinová Jana

Březinová Jana, *1940, č. herečka, členka ND od 1972; z div. rolí: Roxana (Rostand, Cyrano z Berge-racu).

Bobrovka

bobrovka, pálená plochá taška pro střešní krytiny.

Blahovičník

blahovičník, eukalyptus, Eucalyptus -rod dvouděložných dřevin z čeledi myrtovitých, pův. z Austrálie a Malajsie. Obsahuje asi 600 druhů, z nichž asi 60 poskytuje kvalitní dřevo. Z listů asi 20 druhů se získává vonná silice (inhalace, parfémy, kloktadla). Další skýtají tříslo, vysazují se do větro-lamů, k vysoušení bažin. Výborně medují.

Amfimixie

amfimixie [řec.], amfimixis — normální způsob pohlavního rozmnožování, při němž splývají dvě gamety jedinců s rozdílným pohlavím.

Freitag, 3. März 2017

Dílna

dílna, zákl. výr. jednotka ve výr. podnicích, zahrnující skupinu bezprostředně na sebe navazujících výr. operací; též místnost vybavená a určená pro práci řemeslnickou, dílo chráněné, umělecké dílo literami,

Balúčistán

Balúčistán, provincie v jz. Pákistánu, 348 260 km2, 3,3 mil. obyv., provinční m. Kvétá.

Bodnár Ján

Bodnár Ján, *1924, sl. filozof: člen kor. SAV (1968), zabývá se filoz. problematikou člověka a filoz. aspekty věd. těch. revoluce {O súčasnej filozofii v USA, Od realizmu k iracio-nalizmu).

Bělá nad Cirochou

Bělá nad Cirochou, zeměd. obec ve Východosl. kr., okr. Humenné, při sev. úpatí Vihorlatu, 2544 obyvatel. Bělá pod Bezdězem, m. ve Středoč. kr., okr. Mladá Boleslav, 4566 obyv. Prům. pap., stroj, a dřevařský. — M. od 1337. bělásek, Pieris, Aporia — rody motýlů

Dijon

Dijon [dyžon], m. ve vých. Francii, v pánvi Saóny, 151 700 obyv. Prům. potr., stroj., cementárenský. Vinařství a květinářství. Dop. křižovatka. Akademie věd a umění. Univ. (zal. 1722), zemědělská technika, dikaryont [dy-, řec.], organismus, obsahující ve svých buňkách po dvou jádrech.

Donnerstag, 2. März 2017

Aranha

Aranha [-ňa] Oswaldo, 1894—1960, brazilský politik; vůdce pře vratu 1930; vyslanec v USA 1934-38, min. zahr.

Ciampi

Ciampi [sia-] Yves, *1921, fr. film-režisér (Smršť, Kdo jste, doktore Sorge?).

Bauhaus: H. Bayer

Bauhaus: H. Bayer, přebal první knihy

Amienská charta

Amienská charta [-mje-], proklamace fr. anarchosyndikalistů na sjezdu Všeob. konfederace práce v Amiensu 1906.

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc [kvautemok], asi 1500 až 1525, poslední panovník Aztéků. Po smrti Cuitláhuaka 1520 nástupce Montezumy II., vedl boj proti Španělům; 1521 zajat a držen jako rukojmí; obviněn ze zrady a popraven.

Bědnyj Děmjan

Bědnyj Děmjan, 1883 —1945, vl.jm. Je-fim Alexejevič Pridvorov, rus. sov. básník; populární satirik řev. let. Psal hrdinskou lyriku, poémy, častušky a epigramy. C. výbor Známé tváře. bedra, bederní krajina, regio lumbalis, — anat. část lidského těla, část zad nad pánvi.

Mittwoch, 1. März 2017

Beanetitales

Beanetitales [-tytálés, podle angl. o-sobního jména Bennett] viz Cycadeo-ideales.

Aarau

Aarau [á-1, kantonální m. ve Švýcarsku v Aargau, 16 100 obyv. Prům. stroj.,

Desnos

Desnos [-no] Robert, 1900 — 1945, fr. básník; druh Aragonův, Eluardův a Nezvalův. Vyšel ze surrealismu; účastník protifašist. odboje, zemřel na následky věznění v Terezíně, desorbér [fr.], zařízení k uvolňování pohlcených látek z adsorbentů a absor-bentů snížením tlaku, ohříváním nebo též extrakcí.

Bertram z Mindeou

Bertram z Mindeou, něm. maliř činný v 2. pol. 14.st. v sev. Německu; patrné podněty č. mal. doby Karla IV. Hl. dilo: oltář z 1379 z kostela sv. Petra v Hamburku, zv. grabowský. Bertrand [-rán] Aloysius, 1807—1841, vl.jm. Louis B., fr. spisovatel. Spolutvůrce žánru básně v próze svým jediným, posmrtně vydaným dílem Kašpar Soci neboli Fantazie na způsob Rembrandta a Callota. beruškoviti, Aseiiidae — čeled korýšů z řádu stejnooožců. V ČSSR 2 druhy; oba Žiji ve vodě.

Bošáca

Bošáca, zeměd. obec v Zápac^sl. kr., okr. Trenčín, 2087 obyv. Tradice ovocnářství, hl. pěst. Švestek. — Objeveno neolitické sídliště s keramikou bo-šáckého typu.

cementace mědi

cementace mědi, sráženi práškovité mědi z chloridových (nebo stranových) louhů železem. Chudé měděné rudy nebo kyzové výpražky je po chloridačním praženi louhují a z výluhů se působením železných pilin sráží měď.